050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

Дивидендтер төлемі туралы ақпарат

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ акционерлеріне «Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ дивиденд төлемі туралы мәліметті жеткіземіз
(Алматы қ. Төле би к-сі 291-291/1, БСН 940640000066, ЖСК KZ248560000000053784 «ЦентрКредит Банкі» АҚФ) 2022 жылғы ІІ-ші жартыжылдығына Қоғамның жай және артықшылықты акциялар бойынша.

«Монтажарнаулықұрылыс» Компаниясы АҚ акционерлерінің кезекті жылдық жалпы жиналысының 2023 жылғы 16 наурыздағы шешіміне сәйкес, Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша дивидендтер төлеу 2023 жылғы 5-14 маусым аралығында бір жай және бір артықшылықты акцияға 60 (алпыс) теңге мөлшерінде жүргізілетін болады.


Дивидендтерді төлеу акционер көрсеткен есеп айырысу банк шотына аудару жолымен немесе акционердің қалауы бойынша Қоғамның бухгалтерлік кассасынан қолма-қол ақша беру жолымен жүзеге асырылатын болады».

БАЙЛАНЫСТАР