050031, Қазақстан Республикасы,
Алматы, Төле би, 291/1

Дивидендтер төлемі туралы ақпарат

««Монтажарнаулықұрылыс» АҚ Компаниясының акционерлеріне дивидендтер төлемі туралы ақпаратты мәлімет үшін жеткіземіз. (Алматы қ.

Төле би к-сі 291-291/1, БСН 940640000066, ЖСК KZ248560000000053784 «ЦентрКредит Банкі» АҚФ) 2020 жылғы Қоғамның жай және артықшылықты акциялары бойынша,

2021 жылғы 20 шілдеге дейын 5 (бес) теңге мөлшерінде бір жай және 50 (елу) теңге мөлшерінде бір артықшылықты акцияға Қоғамның бухгалтериясында касса арқылы қолма-қол беру немесе,

акционердің қалауынша акционермен көрсетілген есеп банк шотына аудару арқылы жүргізіледі».

БАЙЛАНЫСТАР